Kůrovec CZU

Kůrovcový projekt je řešen na třech záladních úrovních. První část je věnována precizní detekci jednotlivých stromů pomocí bezpilotních leteckých systémů. Druhá část je věnována popisu dlouhodobé časoprostorové dynamiky šíření škůdce prostorem a navazující třetí pohled se zabývá extrapolací archivních a aktuálních dat pro následnou predikci šíření.

Lýkožrout smrkový je významným lesním škůdcem nejen na území České republiky. Jeho šíření je citelné v hospodářských lesích, kde je schopný zničit několik desítek let trvající práci lesních hospodářů. Nejlepší obranou je selektivní těžba napadených stromů, která zamezí jeho dalšímu šíření v lesním porostu. Po napadení stromu se mění jeho vlastnosti. Jedněmi z nich jsou spektrální odrazivost a teplota, které reagují na přítomnost škůdce dříve, než se napadení stromu projeví vizuálně. Nejvhodnějším způsobem, jak monitorovat souvislé plochy, je využit některou z metod dálkového průzkumu Země. Doposud bylo pro studium využíváno spíše snímků pořízených pomocí družic. Ty ale nedosahují potřebného rozlišení pro individuální detekci na úrovni jednotlivých stromů. Málo prozkoumaným způsobem je také využití bezpilotních leteckých prostředků, které umožňují pořizovat snímky za přijatelnou cenu s velkým prostorovým rozlišením i s velkým počtem opakování a hodí se tak pro potřeby včasné detekce a monitoringu škůdce.

Projekt si klade za cíl vytvořit metodiku včasné detekce napadání lesních porostů lýkožroutem smrkovým (Ips typographus) pomocí bezpilotních leteckých prostředků (UAV) osazených multispektrálním a termálním senzorem a na základě metodiky vyvinout do praxe aplikovatelný uživatelský software. Na základě dosažených výsledků projektu bude možné v detailním měřítku včasně detekovat napadení jednotlivých stromů. Získané informace mohou sloužit jako podklad pro plánování včasného lesnického zásah a předejití tak případným škodám, a to jak ekonomickým, tak environmentálním.

Myšlenky tohoto projektu byly podpořeny Technologickou agenturou České republiky (projekty č. TJ01000428 a TP01010050) a Celouniverzitní grantovou agenturou České zemědělské univerzity v Praze (projekt č. CIGA20184206).

 • Michal Barta
 • CZU
 • kagupfzp@gmail.com
 • Ano
 • Děti a žáci | Široká veřejnost | Rodiny
 • Venku
 • ČR
 • Počítač | Chytrý mobilní telefon | Tužku a papír | Speciální nástroj
 • Online hra | Identifikace | Vyhledávání | Pozorování | Fotografování | Psaní
 • Opakovaně
 • Minuty
 • Zemědělství | Biologie | Ekologie a životní prostředí | Zeměpis