Zásady ochrany osobních údajů

PROHLÁŠENÍ – SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úvodní informace

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. se sídlem Studentská 1768/9, 70800 Ostrava – Poruba (dále jen Ústav geoniky), provozující tento webový portál sloužící jako aplikace pro převod bodů zájmu do rozšířené reality, se ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění zaručuje, že nesbírá a neshromažďuje žádné osobní údaje, pokud jí je návštěvníci sami dobrovolně neposkytli, např. ve formě anket, registrace, informací o založených vrstvách, soutěží, apod. Výjimku tvoří datum registrace a poslední datum přihlášení.

Ústav geoniky se zavazuje chránit veškeré poskytnuté osobní údaje, neboť je považuje za přísně důvěrné, a ve shodě s výše uvedeným zákonem je proto nebude bez výslovného souhlasu zveřejňovat, prodávát ani vyzrazovat třetím osobám, s výjimkou případů stanovených tímto zákonem.

Ústav geoniky byl registrován jako Správce osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) pod registračním číslem 00045119 (položka 003).

Při vlastním procházení webových stránek nemusíte sdělovat své osobní informace.

Poučení o právech uživatelů

Ze zmiňovaného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, má každý uživatel těchto stránek, který zde poskytl osobní údaje, právo podat písemnou žádost na Ústav geoniky ohledně poskytnutí informací: zda a jaké osobní údaje o něm Ústav geoniky zpracovává.

Uživatel těchto stránek není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Ústavu geoniky své osobní údaje ani udělit jí souhlas s jejich zpracováním; poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním je zcela dobrovolné. Pokud se však rozhodne neudělit Ústavu geoniky souhlas se zpracováním svých osobních údajů, nebude se moci registrovat na portál a využívat jeho funkce podmíněné registrací.

Každý uživatel portálu, který zjistí nebo se domnívá, že Ústav geoniky provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může buď požádat Ústav geoniky o vysvětlení, nebo požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn. Jestliže bude žádost uživatele shledána oprávněnou, Ústav geoniky neprodleně odstraní závadný stav.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu údajů poskytnutých Ústavu geoniky uživatelem portálu při jeho registraci a shromážděných při následném užívání portálu uživatelem.

Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje uživatelů portálu budou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Ústav geoniky při zpracování osobních údajů uživatelů portálu nevyužívá žádné zpracovatele.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je umožnit uživatelům portálu využívání portálu, jeho funkcí a služeb, zajištění provozu, rozvoje a bezpečnosti portálu, poskytování informací uživatelům o prováděném zpracování osobních údajů. Zároveň je možné zasílat newslettery týkajících se používání portálu, jeho služeb a funkcí na emailovou adresu uživatele.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Webová aplikace Ústavu geoniky může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, na které se toto prohlášení o ochraně údajů nevztahuje.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel těchto stránek souhlasí, aby Ústav geoniky zpracovával v případě jeho registrace a využívání portálu jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.