Na suchu

Na suchu je občanskovědní projekt zjišťující současný stav zemědělské krajiny.

Ať už jste zemědělec, vlastník zemědělské půdy, či náhodný kolemjdoucí, budeme rádi, když se zapojíte pořizováním fotek přímo v terénu v zemědělských oblastech. Pro pozorování nás zajímá 6 hlavních kategorií: solitérní stromy, plodiny vyskytující se na polích, biopásy a remízky, obnovování polních cest, budování tůněk a míst k zadržování vody v krajině, výsadba ovocných stromů na principu agrolesnictví.

Na suchu je občanskovědní projekt zjišťující současný stav zemědělské krajiny. Jeho cílem je společně vytvořit databázi monitorující zejména dopady sucha v českém zemědělství, sdílet příklady špatné i dobré praxe a tím přispět k lepší budoucnosti v oblasti zadržování vody v krajině, lepší výnosnosti polí a ekologičtějšímu hospodaření.

Ať už jste zemědělec, vlastník zemědělské půdy, či náhodný kolemjdoucí, budeme rádi, když se zapojíte pořizováním fotek přímo v terénu v zemědělských oblastech. Pro pozorování nás zajímá 6 hlavních kategorií:
1. Solitérní stromy, které jsou do zemědělské krajiny vysazovány s cílem zadržet více vláhy pro kulturní plodiny.
2. Plodiny vyskytující se na polích. Tato kategorie je dále rozčleněna na dva oddíly, uveďte, zda se jedná o monokulturu (všude kolem vás, tj. na celém poli se nachází pouze jedna plodina) nebo naopak kombinaci více plodin.
3. Biopásy a remízky. Biopásy jsou přibližně 6 až 12 metrů široké pásy na okrajích nebo uvnitř pole, na kterých jsou pěstovány jiné rostliny než na ostatní ploše pole. Jejich plocha se nikdy nesklízí, přispívají biodiverzitě a jsou také jedním z protierozních opatření. Remízkem se myslí menší plocha v rámci pole, na které jsou vysazeny zejména dřeviny. Mají blahodárný dopad na okolní krajinu. Fungují jako větrolamy, snižují vodní i větrnou erozi, jsou zdrojem potravy a živin, proto přispívají k biodiverzitě, napomáhají k zadržování vody na poli a zároveň zabraňují smývání živin do vodních toků a podzemních vod.
4. Obnovování polních cest. V důsledku intenzifikace zemědělství polní cesty ze zemědělské krajiny téměř vymizely, což má paradoxně dopad i na člověka a jeho hospodaření na těchto plochách. Vlastníci půd a zemědělci tím ztratili přístup k některým zemědělským plochám a přišli tak o možnost hospodařit na těchto pozemcích. Cesty slouží také jako spojnice mezi nezemědělskými plochami, jako je třeba vesnice a les nebo rybník. Polní cesty však mají obrovský přínos i pro zemědělskou krajinu. Slouží jako valy chránící pole před vodní erozí. Díky vysazování keřů a dřevin podél cest se snižují dopady větrné eroze a je podporována retence vody v krajině.
5. Budování tůněk a míst, která by mohla sloužit k zadržování vody v zemědělské krajině. Jedná se například o svejly, tedy jakési příkopy zadržující dešťovou vodu. Cílem svejlů je zabránit jejímu stékání po povrchu do údolí a zajistit vsáknutí do půdy.
6. Výsadba ovocných stromů v polích na principu agrolesnictví. Jedná se o způsob hospodaření na zemědělské (či lesní) půdě, který kombinuje pěstování dřevin s některou formou zemědělské produkce na jednom pozemku, a to buď prostorově, nebo časově.

Vítáme všechny, kteří se do výzkumu zapojí a pomohou tak vědcům, zemědělcům a vlastníkům půd, abychom společně snížili negativní dopady sucha na českou zemědělskou krajinu a zachovali pro budoucí generace úrodnost a kulturní výnosnost českých polí.

Děkujeme a těšíme se na vaše pozorování!

 • Jakub Trojan
 • Matyáš Adam
 • Ústav Geoniky, AV ČR
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Masarykova univerzita
 • https://www.vlastnimpudu.cz/
 • nasuchu@vlastnimpudu.cz
 • +420545422724
 • https://www.facebook.com/nasuchuprojekt
 • https://www.instagram.com/nasuchuprojekt/
 • Společně vytvořit databázi monitorující zejména dopady sucha v českém zemědělství, sdílet příklady špatné i dobré praxe a tím přispět k lepší budoucnosti v oblasti zadržování vody v krajině, lepší výnosnosti polí a ekologičtějšímu hospodaření.

 • Při pořizování a vkládání fotek do projektu postupujte prosím následovně:
  1. Vždy pořiďte alespoň dvě fotky daného prvku, a to zblízka (aby bylo možné druh určit) a s odstupem (pokud to okolnosti umožňují).
  - Solitérní strom vyfoťte s přibližně 10m odstupem, poté zblízka vyfoťte jeho detail (nejlépe listu či květu).
  - Plodiny vyskytující se na polích vyfoťte v kontextu celé plochy pole, poté vyfoťte detailní obrázek jedné rostliny.
  - Biopásy a remízky vyfoťte v celém kontextu tak, aby byla vidět jejich celá rozloha, poté vyfoťte zblízka dominantní druh, který na vyfocené ploše převládá.
  - Stromy vysazované v polích na principu agrolesnictví vyfoťte v kontextu celé plochy pole, poté vyfoťte detailní obrázek jednoho stromu.
  2. Uveďte či nechte systémem vyplnit druh/rod rostliny, kterou jste zaznamenali (tento krok není nezbytný, můžete nechat identifikaci na nás).
  3. U plodin uveďte, zda se jedná o monokulturu či kombinaci plodin.
  4. Přidejte svá pozorování do projektu Na suchu a vyplňte atributy, které po vás aplikace bude chtít.
  5. Uveďte, o kterou kategorii se jedná.

  Poznámka: druh rostliny vám napomáhá určit sám program iNaturalist pomocí prvků umělé inteligence; datum, čas a pozice jsou vyplňovány automaticky, pokud máte na svém telefonu zapnuté zaznamenávání GPS pozice.

 • Ano
 • Široká veřejnost
 • Venku
 • ČR
 • Chytrý mobilní telefon
 • Identifikace | Pozorování | Fotografování | Hodnocení
 • Opakovaně
 • Minuty
 • Zemědělství | Biologie | Podnebí a počasí | Ekologie a životní prostředí | Zeměpis | Příroda a venkovní aktivity

Napsat komentář