Sesuvy za humny

Využití Earthcachingu pro sběr informací o sesuvech a pro rozšiřování povědomí o riziku, které sesuvy působí. V rámci celosvětové hry Geocaching, jsou vytvářena specializovaná zastavení (Earthcache), která seznamují hráče s problematikou vzniku a nebezpečí, které působí sesuvy.

Dále jsme se zapojili do iniciativi NASA, která vytvořila webovou aplikaci pro sběr dat o sesuvech – Landslide Reporter, přeložili jsme návod na vkládání záznamů o sesuvech do češtiny a vložili jsme tam záznamy z databáze, kterou vytváříme, dobrovolníci mohou také vkládat informace.

 • Jan Klimeš
 • Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR,v.v.i.
 • klimes@irsm.cas.cz
 • Ano
 • Široká veřejnost
 • Venku
 • ČR
 • Chytrý mobilní telefon | Tužku a papír
 • Pozorování | Hodnocení
 • Opakovaně
 • Hodiny
 • Zeměpis | Geologie a vědy o Zemi

Optické vlastnosti materiálů vytištěných na 3D tiskárně

Vytiskli jsme na 3D tiskárně vzorky z různých materiálů: ty se liší barvou, odleskem, průsvitností… Jak? To potřebujeme vědět právě od vás! Má barva vliv na vnímání vlastností?

Zdají se vám materiály průhledné? Lesknou se? A jak moc? Potřebujeme znát subjektivní vnímání lidí u různých materiálů, abychom dokázali převést do virtuálního prostředí ty vlastnosti, které jsou pro lidské oko zásadní.

 • Jiří Filip
 • Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
 • http://staff.utia.cas.cz/kolafova/category/hledame-dobrovolniky/
 • filipj@utia.cas.cz
 • Ano
 • Široká veřejnost
 • Uvnitř
 • ČR
 • Chytrý mobilní telefon
 • Identifikace | Pozorování
 • Opakovaně
 • Minuty
 • Vzdělávání | Fyzika

Najdi pijáka

Dnešní dynamická doba sebou nese i rychlé změny v rozšíření infekčních nemocí a jedním z významných úkolů našeho výzkumu je sledovat nová a šířících se onemocnění působená parazity jak u zvířat, tak i u člověka. Výzkum šíření pijáka lužního je jedním ze studenty realizovaných projektů s cílem zapojit do pátrání po pijákovi lužním v ČR v maximální míře veřejnost.

Piják lužní se v posledním desetiletí v Evropě rychle šíří, nicméně data o rozšiřování areálu výskytu v České republice chybí!

 • Dominika Mažgůtová
 • David Modrý
 • Výzkumný tým Ústavu patologické morfologie a parazitologie Fakulty veterinárního lékařství veterinární univerzity
 • https://najdipijaka.cz/
 • dominika.mazgutova20@gmail.com
 • Ano
 • Široká veřejnost
 • Venku
 • ČR
 • Tužku a papír
 • Identifikace | Pozorování
 • Opakovaně
 • Minuty
 • Hmyz a opylovači

Kroužkování ptáků

Na území ČR se kroužkuje od roku 1914. V roce 1934 pak byla při tehdejší Československé ornithologické společnosti ustavena další kroužkovací stanice, která začala rozvíjet svou činnost ve spolupráci s Národním muzeem. V roce 1964 se kroužkovací stanice (pracující do té doby na amatérské bázi) stala plně profesionálním oddělením Národního muzea. Až do roku 2002 bylo pražskou centrálou kroužkování koordinováno i na Slovensku.

Vlastní kroužkovací činnost v terénu u nás je postavena především na amatérské bázi. Její velkou devizou je existence široké základny kroužkovatelů (v roce 2008 bylo evidováno 452 držitelů kroužkovací licence) a obrovský zájem nových adeptů. Pro získání kroužkovací licence musí kroužkovatel úspěšně absolvovat dvouleté přijímací řízení a v jeho rámci složit teoretickou i praktickou zkoušku. V posledních několika letech se počet okroužkovaných ptáků v České republice pohybuje kolem 150 tisíc jedinců ročně

 • Lukáš Viktora
 • Národní muzeum
 • Kroužkovací stanice
 • Společnost pro kroužkování
 • http://krouzkovaniptaku.cz
 • krouzkovaci_stanice@nm.cz
 • Ano
 • Široká veřejnost
 • Venku
 • ČR
 • Tužku a papír
 • Identifikace | Pozorování | Péče
 • Opakovaně
 • Minuty
 • Ptáci

GLOBE

GLOBE je mezinárodní vzdělávací program, ve kterém žáci zkoumají přírodu a aktivně zlepšují životní prostředí v okolí své školy. GLOBE (neboli Global Learning and Observation to Benefit the Environment) využívá osvědčených metod badatelsky orientovaného vyučování. Žáci trénují výzkumné dovednosti, které využívají při realizaci vlastních terénních badatelských projektů (oblast meteorologie, hydrologie apod.).

Na výzkum navazují konkrétní akce na zlepšení životního prostředí v okolí školy. O svých aktivitách a zjištěních žáci informují místní veřejnost. Své výstupy sdílejí v mezinárodní databázi na www.globe.gov, kde jsou k dispozici všem. Podklady využívá také NASA.

 • Jan Blažek
 • Hanka Svobodová
 • TEREZA
 • jan.blazek@terezanet.cz
 • Ano
 • Děti a žáci | Široká veřejnost
 • On-line
 • ČR
 • Počítač | Tužku a papír
 • Pozorování | Psaní
 • Opakovaně
 • Hodiny
 • Vzdělávání

Bibliotéka: české přírodovědné bibliotéky

Jedná se o českou přírodovědnou knihovnu, která shromažďuje dosavadní publikované práce o přírodě, konkrtétně bibliotéky ptáků, savců, plazů, obojživelníků, ryb a hmyzu obsahující seznam citací souvisejících s uzemím ČR a nebo vydané českými občany.

Snahou je dát dohromady citace, k ní přiřadit rešrši, i pdf soubory (zejména starších, obtížně dostupných ročníků časopisů, brožur, sborníků apod.). Projekt Českých biblioték je otevřený k různým druhům spolupráce.

 • Vladimír Vrba
 • Společnost přátel Českých přírodovědných biblioték
 • https://www.biblioteka.cz/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
 • prosim@doplnit.cz
 • Ano
 • Děti a žáci | Široká veřejnost
 • Uvnitř
 • ČR
 • Tužku a papír
 • Vyhledávání
 • Opakovaně
 • Hodiny
 • Vzdělávání

Věda v akci: stránky věnované spolupráci vědy s veřejností

Věda v akci je originální česká verze konceptu spolupráce vědy s veřejností a nevládním sektorem, kterou můžeme označit jako burzu nápadů.

Na webovou stránku je možné vkládat nabídky zapojení se do výzkumu, projektu nebo poptávku po spolupráci. Cílové skupiny jsou studenti, veřejnost, nevládní organizace, vědci. Stránka je otevřená všem vědním disciplínám.

 • -
 • Zelený kruh
 • Trust for civil society in Central and Eastern Europe
 • http://www.vedavakci.cz/#uvod
 • info@vedavakci.cz
 • Ne
 • Děti a žáci
 • On-line
 • ČR
 • Počítač | Chytrý mobilní telefon
 • Diskuse | Psaní
 • Opakovaně
 • Hodiny
 • Vzdělávání

Fenofáze

Fenologie je věda, která se zabývá studiem časového průběhu periodicky se opakujících životních projevů (tzv. fenologických fází) rostlin a živočichů v závislosti na podmínkách vnějšího prostředí. která se zabývá studiem časového průběhu periodicky se opakujících životních projevů (tzv. fenologických fází) rostlin a živočichů v závislosti na podmínkách vnějšího prostředí a to díky intenzivní píly studentů Mendelovy univerzity v Brně, kteří v rámci svých semestrálních prací monitorují fenologické fáze a vytvářejí tak bohatou databázi dat. Fenologické pozorování mohou také provádět dobrovolníci, poté co se registrují do systému a vyberou si druhy k pozorování.

Fenologie je vědní disciplína, která se zabývá studiem časového průběhu periodicky se opakujících životních projevů (tzv. fenologických fází) rostlin a živočichů v závislosti na podmínkách vnějšího prostředí.

Fenologická fáze (zkráceně fenofáze) je určitý zevně dobře rozpoznatelný, zpravidla každoročně se opakující projev vývinu nadzemních orgánů (zejména pupenů, listů, květenství) sledovaných druhů rostlin.

Popis fenofáze je výčet znaků, jejichž současný výskyt charakterizuje fenofázi a umožňuje ji rozpoznat jako určitý moment nebo úsek v procesu vývinu rostliny. Nástup fenofáze je časový údaj určující, kdy vývin dospěl právě do úrovně dané popisem fenofáze.

Sběr fenologických dat probíhá již od podzimu roku 2013 a to díky intenzivní píli studentů Mendelovy univerzity v Brně, kteří v rámci svých semestrálních prací monitorují fenologické fáze a vytvářejí tak bohatou databázi dat. Velké poděkování proto patří právě studentům a jejich vyučujícím.

Tým, který stojí za těmito webovými stránkami, vznikl díky finanční podpoře projektu Intersucho, který probíhá od srpna roku 2012, nicméně staví na více než 10 letech výzkumů v oblasti monitoringu a klimatologie sucha v ČR, Evropě a USA. Plus probíhá sběr dat ze tří mezinárodních fenologiických zahrádek.

 • Lenka Bartošová
 • Lenka Hájková
 • Ústav výzkumu globální změny AV ČR
 • Český hydrometeorologický ústav
 • Mendelova univerzita,
 • https://www.fenofaze.cz/cz/
 • bartolen@gmail.com
 • Profesionální pozorovatelé ČHMÚ pokrývají celou oblast ČR, ale pouze na desítkách lokalit. Naším cílem je tedy zapojovat a motivovat k monitoringu také dobrovolníky, kteří rozšíří počet našich pozorovatelů na celém území ČR. Cílem projektu je sbírat informace o průběhu opakujících životních projevů (tzv. fenologických fází) rostlin a živočichů v závislosti na podmínkách vnějšího prostředí. Na základě toho pak získávát dlouhodové řady díky opakujícímu se pozorování, vyhodnocovat tyto změny v čase a identifikovat změny, které mohly nastat v důsledku změny ve vegetačním období apod.

 • Pozorování, fotografování a zapisování průběhu fenologických fází u vybraných druhů rostlin v průběhu vegetačního období, podle pravidel uvedených na webových stránkách projektu. Dobrovolným pozorovatelům nabízíme denně aktualizovanou předpověď vybraných meteorologických prvků přímo pro místo jejich pozorování.

 • Ano
 • Široká veřejnost
 • Venku
 • ČR
 • Počítač | Chytrý mobilní telefon
 • Identifikace | Pozorování
 • Opakovaně
 • Minuty
 • Zemědělství | Ekologie a životní prostředí | Příroda a venkovní aktivity

Národní databáze fotopastí

Dobrovolníci poznávají druhy zvířat na fotopasťových záznamech výzkumníků v rámci jednotné databáze.

Na základě určitého počtu stejných identifikací je živočich identifikován a ověřen. Obsah databáze slouží následně orgán ochrany přírody, státní správě i pro vědecké účely

 • Jiří Lehejček
 • Jakub Trojan
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • https://fotopasti.utb.cz/
 • lehejcek@utb.cz
 • Ano
 • Široká veřejnost
 • Venku
 • ČR
 • Počítač | Chytrý mobilní telefon
 • Identifikace | Pozorování
 • Opakovaně
 • Minuty
 • Zvířata | Příroda a venkovní aktivity

Mezinárodní sčítání vodních ptáků v ČR

Monitoring početnosti vodních ptáků a jejich změn.

V současné době je organizováno ve více než 100 státech 5 kontinentů. V západní Palearktidě a jihozápadní Asii každoročně 11000 dobrovolných spolupracovníků kontroluje přibližně 20000 vodních a mokřadních lokalit, přičemž je sečteno cca 20 milionů jedinců 175 druhů vodních ptáků. Toto sčítání tak představuje nejstarší a patrně nejrozsáhlejší zoologický monitorovací projekt v celosvětovém měřítku. Mezinárodní sčítání vodních ptáků organizuje Wetlands International a v současné době toto sčítání v ČR koordinuje katedra ekologie Fakulty životního prostředí ČZU v Praze. Při organizaci sčítání spolupracují i pobočky a kluby České společnosti ornitologické, některé základní organizace ČSOP a skautské oddíly.

 • Katarína Slabeyová
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Česká společnost ornitologická
 • http://www.waterbirdmonitoring.cz/monitorovaci-programy/mezinarodni-scitani-vodnich-ptaku/
 • slabeyova@birdlife.cz
 • Jan Kramoliš
 • Ano
 • Široká veřejnost
 • Venku
 • ČR | Celosvětově
 • Chytrý mobilní telefon
 • Identifikace | Pozorování
 • Opakovaně
 • Minuty
 • Ptáci